fbpx

Niezbędne dokumenty do wyceny nieruchomości

Zwykle pozyskanie dokumentów do procesu wyceny nieruchomości, leży w gestii zleceniodawcy. Jednakże rzeczoznawca majątkowy może pozyskać je także świadcząc usługę dla klienta.

Do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego potrzebne są m.in. takie dokumenty (w zależności o typu wycenianej nieruchomości):
– akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawa do nieruchomości (np. umowa darowizny, orzeczenie sądu);
– aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub nr Księgi Wieczystej;
– decyzja o przydziale lokalu;
– zaświadczenie o samodzielności lokalu;
– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– decyzja o pozwoleniu na budowę;
– dokumentacja techniczna budynku;
– książka obiektu budowlanego;
– mapa zasadnicza;
– wypis i wyrys z rejestru gruntów;
– zaświadczenie o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku zaświadczenie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

W zależności od rodzaju nieruchomości, która ma być przedmiotem oszacowania (np. nieruchomość gruntowa, nieruchomość lokalowa, nieruchomość zabudowana, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego) będą potrzebne różne dokumenty z listy powyżej.