fbpx

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości w Szczecinie i okolicach

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.

Cel wyceny

Wycena nieruchomości jest procesem, który prowadzi do określenia wartości dla różnych celów, są to m.in.:

 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • bankowo-hipotecznych,
 • darowizn i spadków,
 • kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • opłat adiacenckich,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • sądowych i komorniczych,
 • skarbowo-podatkowych,
 • inne zależnie od potrzeb zamawiającego.

Koszt wyceny

Koszt usługi sporządzenia wyceny nieruchomości (operatu szacunkowego / opinii o wartości) zależy między innymi od następujących czynników:

 • celu wyceny (np. zabezpieczenie wierzytelności, podział majątku, itp.),
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd do nieruchomości, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, oraz inne),
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • rodzaju nieruchomości, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zlecenia,
 • terminu i warunków wykonania czynności.

W celu poznania kosztów usługi prosimy o przesłanie na adres e-mail kancelarii niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu wyceny takich jak: cel wyceny, dane adresowe w tym nr KW oraz niezbędnych dokumentów.
Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie.

W razie pytań proszę o kontakt lub telefonicznie 918812521